Algemene voorwaarden

 Artikel 1            Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

BBR    
Big Box Retail B.V.

Opdracht        
De overeenkomst(en) van opdracht zoals beschreven in artikel 3 van deze voorwaarden.

Opdrachtbevestiging
Het door opdrachtgever ondertekende document waarin de opdracht is vastgelegd door BBR.

Opdrachtgever
De contractuele wederpartij van BBR bij de opdracht.

Partijen
BBR en de opdrachtgever.

Vergoeding
De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan BBR voor de door BBR verrichte diensten.

Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2           Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen BBR en opdrachtgevers en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van BBR.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele afwijkende voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door BBR uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een discrepantie tussen de Nederlandse tekst van de voorwaarden en enige vertaling daarvan, dan prevaleert de Nederlandse tekst te allen tijde.

Artikel 3           Opdracht

3.1 Onder de opdracht wordt verstaan:

a) de overeenkomst waarbij BBR zich tegenover één of meer opdrachtgevers verbindt om tegen betaling van de vergoeding diensten te verlenen met het oog op het tot stand brengen van overeenkomsten met betrekking tot onroerende zaken en/of rechten daarop tussen de opdrachtgever(s) en derden;

b) de overeenkomst waarbij BBR zich tegenover één of meer opdrachtgevers verbindt om tegen betaling van de vergoeding, diensten te verlenen c.q. producten te leveren die direct of indirect verband houden met onroerende zaken in de ruimste zin des woords, zoals kantoren, winkels, fabrieken, bedrijfsruimten, woningen etc.

3.2 De opdracht komt tot stand op het moment dat BBR de opdrachtbevestiging ontvangt of zoveel eerder zodra BBR op verzoek van of na overleg met opdrachtgever (of één van diens werknemers) met de uitvoering van de opdracht aanvangt. 

Artikel 4           Uitvoering van de opdracht

4.1 Uitsluitend BBR geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

4.2 BBR voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste kunnen uit met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever, doch staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3 Bij de uitvoering van een opdracht mag BBR één of meerdere personen betrekken die niet direct of indirect aan BBR zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan BBR worden toegekend, indien opdrachtgever aantoont dat de keuze van BBR van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

4.4 De opdrachtgever zal zich gedurende de duur van de opdracht onthouden van activiteiten die een goede uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren en/of verhinderen.

4.5 De opdrachtgever is gehouden om medewerking te verlenen aan BBR om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor een goede en snelle uitvoering van de opdracht door BBR.

4.6 Voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BBR verstrekte gegevens en bescheiden is opdrachtgever verantwoordelijk, ook indien die gegevens en bescheiden via of van derden afkomstig zijn. BBR gaat er van uit dat de informatie die zij krijgt aangeleverd door of vanwege de opdrachtgever of welke zij in verband met het uitvoeren van de opdracht anderszins verkrijgt correct en compleet is. 

4.7 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken in de opdrachtbevestiging, is het opdrachtgever niet toegestaan om ten aanzien van de onroerende zaak of zaken waarop de opdracht betrekking heeft, opdrachten van gelijke of vergelijkebare strekking aan derden te geven gedurende de duur van de opdracht.

Artikel 5           Volmacht

5.1 De opdracht houdt niet mede de last of volmacht in om overeenkomsten inzake onroerende zaken namens de opdrachtgever met één of meer derden af te sluiten of om enige rechtsonderhandeling voor rekening van opdrachtgever te verrichten.

5.2 Aan de opdracht kunnen volmachten of lastgevingen worden verbonden. Indien dat geschiedt na aanvaarding van de opdracht door BBR, gelden deze slechts na uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie daarvan door BBR.

Artikel 6           Duur en beëindiging van de opdracht

6.1 Een opdracht loopt voor bepaalde of onbepaalde tijd.

6.2 Een opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Ieder der partijen is bevoegd tot opzegging. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken in de opdrachtbevestiging, dient opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

6.3 Een opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor de opdracht is aangegaan dan wel door volbrenging van de opdracht.

6.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is ieder der partijen bevoegd de opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen wegens een ernstige toerekenbare tekortkoming door de andere partij in de nakoming van de voor haar uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen, een ernstige verstoring van de relatie tussen partijen alsmede surseance van betaling of faillissement van de andere partij.

6.5 Bij beëdiging van de opdracht – door opzegging door BBR , volbrenging of door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor de opdracht is aangegaan – is de opdrachtgever gehouden aan BBR de verschuldigde vergoeding , overeenkomstig hetgeen terzake in de opdrachtbevestiging en in artikel 7 van deze voorwaarden is bepaald, te voldoen alsmede om aan BBR de door BBR bij de uitvoering van of in verband met de opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

6.6 Bij beëindiging van de opdracht – door opzegging door opdrachtgever – is de opdrachtgever gehouden aan BBR de verschuldigde vergoeding, overeenkomstig hetgeen terzake in de opdrachtbevestiging en in artikel 7 van deze voorwaarden is bepaald, te voldoen naar de stand van het werk, alsmede om aan BBR de door BBR bij de uitvoering van of in verband met de opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

6.7 Opdrachtgever zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die eigendom van BBR zijn, na het eindigen van de opdracht onverwijld aan BBR ter hand stellen. BBR zal alle in haar bezit zijnde goederen en zaken die eigendom van opdrachtgever zijn, na het eindigen van de opdracht onverwijld aan opdrachtgever ter hand stellen.

Artikel 7           Vergoeding en kosten

7.1 De hoogte van de vergoeding dan wel de uitgangspunten voor de berekening van de vergoeding indien de vergoeding afhankelijk is van de uitvoering van de opdracht, zal door BBR worden bevestigd in de opdrachtbevestiging.

7.2 Indien vaststelling van de vergoeding overeenkomstig hetgeen daarover in de opdrachtbevestiging is vastgelegd niet of niet binnen redelijke termijn mogelijk blijkt, is BBR gerechtigd het bedrag van de vergoeding te bepalen op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven, waarbij sprake dient te zijn van redelijke en in de branche marktconforme bedragen.

7.3 Indien de aard van de tot stand gekomen overeenkomst afwijkt van de opdracht zonder dat tevoren omtrent de hoogte van de vergoeding nadere afspraken zijn gemaakt, is de opdrachtgever de op de gebruikelijke wijze berekende vergoeding verschuldigd, of, bij gebreke daarvan, het bedrag aan vergoeding welke door BBR is bepaald op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven, waarbij sprake dient te zijn van redelijke en in de branche marktconforme bedragen.

7.4 De vergoeding en de bijkomende kosten worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

7.5 De opdrachtgever is aan BBR verschuldigd de verschotten, advertentiekosten en andere in redelijkheid te maken kosten die BBR ten behoeve van opdrachtgever bij de uitvoering van of in verband met de opdracht zal maken en heeft gemaakt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

Artikel 8           Betaling

8.1 In het geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, is ieder van hen hoofdelijke aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor hen jegens BBR voortvloeien uit of verband houden met de opdracht.

8.2 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken in de opdrachtbevestiging, zijn vorderingen op opdrachtgever wegens verschuldigde vergoeding opeisbaar op het moment zoals gebruikelijk is voor de specifieke service, en uiterlijk indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt. 

8.3 Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting, verrekening of inhouding te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of zoveel eerder als de via de werkzaamheden van BBR tot stand gekomen overeenkomst wordt uitgevoerd door de daarbij betrokken partijen dan wel de opdracht om een andere reden eindigt. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige betalingsverplichting jegens BBR op te schorten.

8.4 Bij gebreke van tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens BBR is opdrachtgever in verzuim zonder dat aanmaning of ingebrekestelling door BBR is vereist, In dat geval zij alle vorderingen van BBR op opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar.

8.5 In geval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door BBR te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ten belope van tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimumbedrag van € 250,- per opdracht.

8.6 Betalingen door opdrachtgever strekken in eerste instantie in mindering op de verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de openstaande declaraties.

Artikel 9           Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Behoudens opzet of grove nalatigheid is elke aansprakelijkheid van BBR voor eventuele aan BBR toerekenbare schade die opdrachtgever lijdt bij of in verband met de uitvoering van de opdracht beperkt tot een bedrag van 1 (één) maal de vergoeding, met een maximum van
€ 250.000,-, tenzij anders bepaald is in de opdrachtbevestiging.

9.2 Partijen zijn in het kader van deze opdracht slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder in ieder geval niet valt: bedrijfsschade, productieverlies, huurderving, derving van omzet en/of winst en waardevermindering van producten.

9.3 Het in de twee voortgaande leden bepaalde geldt eveneens, indien opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

9.4 BBR is niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door vanwege de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of vanwege de omstandigheid dat informatie afkomstig van publieke bronnen onjuist is.  

9.5 BBR is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens BBR, de Wederpartij of derden.

9.6 BBR is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door BBR voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, en BBR is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden

Artikel 10         Klachtplicht

10.1 Opdrachtgever dient klachten binnen 30 (dertig) dagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijs bekend kan zijn met het gebrek schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken aan BBR, zulks op straffe van verval van het recht tot het instellen van een klacht of vordering.

Artikel 11          Vervaltermijnen

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 vervallen alle vorderingen en bevoegdheden van opdrachtgever jegens BBR na het verstrijken van 1 (één) jaar na voltooiing van de opdracht of, ingeval van schade, na het verstrijken van 1 (één) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit waarvoor BBR aansprakelijk is, tenzij voordien een klacht is ingediend volgens het bepaalde in artikel 10. 

Artikel 12          Vertrouwelijkheid

12.1 Opdrachtgever zal de door BBR verstrekte informatie, zoals de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van BBR, op geen enkele wijze bekend maken of aan derden verstrekken, tenzij enige (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel tot bekendmaking verplicht.

12.2 BBR is gerechtigd om aan relaties de naam van opdrachtgever en de hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden te vermelden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

12.3 BBR en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan door hen in te schakelen derden opleggen.

Artikel 13         Intellectuele eigendom

13.1 BBR behoudt alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke BBR gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitwisseling van de opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

13.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, technieken, instrumenten, (model)contracten en andere geestesproducten van BBR, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij opdrachtgever van BBR voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Het is opdrachtgever toegestaan stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de opdracht, ingeval van tussentijdse beëindiging is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14         Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

14.1 Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

14.2 Partijen zullen zich gedurende de duur van de opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de Wwft.

14.3 De opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen door BBR redelijkerwijs benodigd om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Wwft. 

Artikel 15          Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Nederlands recht is van toepassing op alle opdrachten.

15.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en BBR, voortvloeiende uit of verband houdend met de opdracht, daaronder begrepen geschillen omtrent vergoeding, kosten en de nakoming van betalingsverplichtingen, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Top